Lidmaatschap

Lid worden van de vereniging

Sport u of uw kind(eren) nog niet bij Borchlo, kom gerust eens gezellig 3x gratis meedoen. Daarna beslist u of u lid wordt. Sport u al bij Borchlo kom dan gerust eens 3x gratis meedoen bij 1 van de andere disciplines binnen onze vereniging. Bij het volgen van een 2e les per week, krijgt U korting op de contributie voor die les, zie Combinatielessen onder het contributiereglement.

Aan- afmelden van lidmaatschap

Aan- en afmeldingen van lidmaatschap dienen schriftelijk te gebeuren. Aanmeldformulieren zijn bij de leiding verkrijgbaar of hier te downloaden. Deze moeten uiterlijk bij de vierde les ingeleverd worden bij de leiding. Het heeft onze voorkeur om de contributie via automatische incasso af te schrijven. U kunt ons daartoe machtigen via het hier te downloaden SEPA machtigingsformulier

 

Opzeggingen of wijzigingen dienen te gebeuren bij de ledenadministratie, via e-mail (ledenadm@borchlo.nl)  of schriftelijk via Postbus 27, 7150 AA te Eibergen.

Dit kan tot uiterlijk 2 weken voor het begin van een nieuwe contributie periode. We werken met een contributieperiode van twee maanden. Daarom moet een opzegging of wijziging uiterlijk twee weken voor het eind van de even maanden bij ons binnen zijn. Meldt u uw opzegging of wijziging te laat, dan gaat uw opzegging of wijziging pas in per de volgende contributieperiode en bent u derhalve nog contributie verschuldigd over de lopende periode en kunt zolang nog aan de lessen deelnemen. Na uw opzegging ontvangt u altijd een opzegbevestiging. Daarin staat ook hoelang u nog contributie verschuldigd bent.
 –
U heeft pas opgezegd als lid als u onze opzegbevestiging heeft ontvangen. Neem na 2 weken zonodig contact op.
Tijdelijke stopzetting contributie:
Bij Borchlo heeft u de mogelijkheid uw contributie tijdelijk stop te zetten i.v.m. zwemles, zwangerschap, langdurige blessures, etc. Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Bij langdurige blessures wordt eerst bij de leiding geïnformeerd.

Statuten en huishoudelijk reglement

Bij aanmelding wordt verondersteld dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Klik op de link voor de statuten en het huishoudelijk reglement..

Contributiereglement per  1 januari 2019

Het nieuwe contributie regelement gaat er als volgt uit zien.

Het inschrijfgeld bedraag eenmalig € 4,50
De verenigingscontributie wordt in termijnen geïnd, waarbij een termijn gelijk is aan een maand. De maanden waarvoor men verenigingscontributie is verschuldigd zijn januari, februari, maart, april, mei, juni, september, oktober, november en december. De contributie wordt rond de 28ste voor de volgende maand geïnd. Voor de maanden juli en augustus is men geen verenigingscontributie verschuldigd.

Nadere toelichting:
 De contributie is afhankelijk van het aantal lesuren.
 Het contributiebedrag is exclusief wedstrijdgeld en wedstrijdpakje.
 Alleen voor de ouder en kind gym is het mogelijk een 10 strippenkaart te kopen voor € 42,50.

Tarieven per 1 januari 2019: