Nieuws

Wijzgiging tijden peuter- en kleutergym
De peuter- en kleutergym is na de herfstvakantie van 15.45 – 16.45.

Start seizoen 2019-2020
Het nieuwe seizoen start in week 37, dat is de week van 9 september 2019.
 

Gedragscode voor alle leden van Borchlo
In overleg tussen bestuur, leiding en vertrouwenscommissie is een gedragscode opgesteld. Deze is volledig opgenomen op de pagina van de Vertrouwens Contact Persoon en is bedoeld om nog wat meer handen en voeten te geven aan en afspraken te maken over de manier waarop we binnen de vereniging met elkaar willen omgaan.
 

Wijziging incasso contributie
Hierbij willen wij alle leden informeren omtrent een wijziging van het incasseren van de contributiegelden.
Het moment van incasseren wordt per 1 januari 2019 gewijzigd. In de oude situatie werden de contributies per 2 maanden (6 x per jaar) geïncasseerd. Dit suggereerde dat ook over de periode juli en augustus contributies betaald moesten worden. In de nieuwe situatie worden de contributies geïncasseerd per maand behalve in de maanden juli en augustus. Wij zijn van mening dat deze wijze van incasseren beter aansluit bij de werkelijke lessen die gevolgd worden. Meer informatie en tarieven zijn opgenomen op de pagina Lidmaatschap.
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Ook als kleine vereniging krijgen wij te maken met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet er voor zorgen dat de privacy van betrokken personen voldoende gewaarborgd is. Weliswaar heeft onze minister voor rechtsbescherming Sander Dekker nog onlangs aangegeven dat de  Autoriteit Persoonsgegevens (controlerende instantie) niet direct met forse boetes klaar zal staan als per 25 mei nog niet alles rond is maar wel worden stappen verwacht.

We moeten voor onze processen als ledenadministratie, personeelsadministratie en communicatie met leiding en leden overwegen hoe we dat bewust op een veilige en acceptabele manier kunnen doen. Belangrijk daarbij is om als bestuur en ondersteunende instanties  maar ook als activiteitencommissie en leiding vast te stellen hoe we onze processen en de communicatie daaromtrent nu hebben geregeld. We hebben daartoe de betrokkenen gevraagd om kort vast te leggen hoe nu gewerkt wordt, welke persoonsgegevens daarbij betrokken zijn, wat precies het doel is van die gegevens en met wie ze worden gedeeld en wat mogelijk anders moet. In de komende bestuursvergadering willen we de bevindingen bespreken.

Een aantal zaken die moeten veranderen zijn al benoemd:

  • Er moeten een aantal documenten komen zoals bijvoorbeeld een verwerkingsovereenkomst. Moniek van verenigingsburo2b is daar al mee bezig.
  • In de inschrijfformulieren voor nieuwe leden mogen geen medische gegevens worden gevraagd. Deze informatie is wel zinvol en nodig maar moeten in een vertrouwelijk gesprek tussen leiding en leden benoemd worden.
  • Voor het plaatsen van foto’s van ouders en leden op de website of facebook van de vereniging moet vanaf nu elk jaar toestemming gevraagd worden en niet meer eenmalig bij de inschrijving. In de gymzaal mag niet zonder toestemming van de leiding of bestuur gefotografeerd of gefilmd worden. In de kleedkamer is fotograferen en filmen verboden.
  • Formulieren met persoonsgegevens mogen niet meer in de zaal in een voor iedereen toegankelijk bakje gelegd worden. Dat moet achter slot en grendel.
  • Bij communicatie moeten we ons afvragen of we met massale mailadressen mogen werken of dat alle leden persoonlijk moeten worden benaderd.

In de komende maanden zullen er meer maatregelen komen die te maken hebben met de privacywetgeving. We houden u daarvan op de hoogte.