Vertrouwens Contact Persoon

Vertrouwens contact persoon, klachten commissie, gedragscode en klachtenafhandeling

Als zich binnen een vereniging situaties voordoen van ongewenst gedrag (sexuele  intimidatie of andere verbale of fysieke agressie) moeten slachtoffers een  plek hebben waar ze met deze problemen naar toe kunnen. Daarom is het van belang dat binnen elke vereniging een vertrouwenscontactpersoon  actief is in samenwerking met een klachtencommissie.

Diana Bijsterveld, Laura Walgemoet en Ciska Struiksma hebben zich bereid verklaard om hiervoor zorg te willen dragen binnen onze vereniging. Diana zal hierbij het eerste aanspreekpunt zijn en als vertrouwenscontactpersoon optreden. Laura en Ciska vormen de klachtencommissie die eventuele klachten zullen beoordelen en eventueel te nemen stappen zullen afwegen en bespreken met Diana. De dames zijn vanaf nu in functie en we hopen dat ze zo weinig mogelijk moeten optreden.

De dames zijn natuurlijk persoonlijk aanspreekbaar en ook benaderbaar via de mail. Het mailadres is weibijde@planet.nl .

 Om meer duidelijkheid te creëren over gewenst gedrag binnen onze vereniging is in overleg met bestuur, leiding en vertrouwenscommissie een gedragscode opgesteld. Deze biedt wat afspraken waaraan gewenst en ongewenst gedrag kan worden afgemeten.

Het protocol voor de benadering van ongewenst gedrag is verderop op deze pagina te lezen.

Gedragscode GV Borchlo

Deze gedragscode geldt voor iedereen bij GV Borchlo. Voor de bestuursleden, de leden, de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, kortom iedereen die op welke wijze dan ook bij de vereniging betrokken is.

Respect
Wij pesten niet en behandelen iedereen als gelijke, zowel in als buiten de zaal;
Wij blijven van andermans eigendommen af;
Wij vertonen geen racistisch gedrag;
Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
Wij onderhouden  de gebruikte zaal en laten deze netjes achter;

Eerlijkheid
Wij, leiders, trainers en bestuur, geven als daarom gevraagd wordt  uitleg over keuzes en beslissingen;
Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk.

Als er verschillen van inzicht ontstaan tussen bestuur en leiding of bestuur/leiding en leden dan worden deze  op een volwassen manier benaderd  volgens algemene  fatsoensnormen. Eventueel kan bij zo’n gesprek een onpartijdig bestuurslid of iemand van de vertrouwenscommissie worden gevraagd.

Gedrag/houding t.o.v. anderen
Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;
Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
Het gebruiken van drugs of het verschaffen daarvan wordt nooit getolereerd;
Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;

Sportiviteit
Bij GV Borchlo worden de regels van de KNGU nageleefd en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden;
Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;
Ouders/supporters ondersteunen de leden op positieve wijze;
Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

Betrokkenheid
Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;
Ouders en leden zijn bereid (regelmatig) te rijden naar (uit)wedstrijden;
Ouders/verzorgers en leden helpen de vereniging bij het uitvoeren van activiteiten;

Afmelden
Deelnemers aan wedstrijden melden zich tijdig af voor wedstrijd en training;

Kleding
Tijdens wedstrijden dragen wij het afgesproken tenue;

Klachten
Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing;In voorkomende gevallen kunnen deze klachten worden voorgelegd aan de vertrouwenscommissie.

Gebruik van sociale media

Het aanbieden van foto en video-opnames en informatie via de sociale media systemen verspreiden, bieden de gymnastiekvereniging kansen om te laten zien dat we trots zijn op de recreatieve gymnastieksport en wedstrijden in turnen en acrobatische gymnastiek.

Dit vraagt van de individuele leden, betrokken leiding, bestuur en vrijwilligers de nodige zorgvuldigheid in het omgaan met verkregen tekst, foto en video materialen en andere informatie.

Hieronder staan de belangrijkste richtlijnen voor zorgvuldig gebruik verkregen “materialen en informatie” :

a.)     Er mag onder geen beding van leden/ andere gebruikers in de kleedkamers  foto’s en/of film worden gemaakt en/of  beeldmateriaal worden opgeslagen op mediadragers die
al dan niet zijn gemaakt/opgenomen in (omkleed-)ruimtes zoals de kleedkamers en/of douches. Het doorsturen of onder zich houden van dergelijke foto’s of films waarop leden/andere gebruikers van de sportzaal staan afgebeeld  is strafbaar en wordt door GV Borchlo aangegeven bij de politie;

b.)     Respecteer de privacy van anderen. Verstrek geen vertrouwelijke informatie; Respecteer degene tot wie je je richt. Laster en beledigingen zijn niet geoorloofd;

c.)      Zorg dat wat je zegt juist is, breng andere partijen niet in diskrediet en vecht een geschil niet via de sociale mediasystemen uit;

d.)    Als je foutieve/negatieve berichten signaleert over GV Borchlo, reageer daar dan niet zelf op. Meld dit bij je leiding en/of het bestuur van GV Borchlo;

e.)     Realiseer je als leidinggevende (bestuur en leiding) dat je een zodanige positie in de vereniging inneemt dat bij het gebruik van sociale media als facebook, twitter, whatsapp e.d. een professionele afstand moet worden gehouden tot de deelnemers aan de lessen.

Seksuele intimidatie
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 • De bestuurder/begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  • De bestuurder/begeleider onthoudt zich ervan zich bezig te houden met het privé leven van de sporter anders dan nodig voor het sportieve doel.
  • De bestuurder/begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik;.
  • De begeleider mag de sporter niet doelbewust op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel  van aard zal ervaren;
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij/zij  de betreffende persoon daarop aanspreken.

 

Protocol BORCHLO bij ongewenst gedrag, inclusief klachtenregeling

Voorkoming van ongewenst gedrag

Binnen onze vereniging wordt agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag niet geaccepteerd. Met dit protocol willen we willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling binnen onze vereniging voorkomen en  bestrijden. Leden die onverhoopt toch te maken krijgen met  ongewenst gedrag hebben met dit protocol handvaten om daaraan een einde te maken.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Binnen de vereniging is een vertrouwenscontactpersoon actief (Mevr. D. van Bijsterveld).  Zij doet de eerste opvang van personen met klachten over ongewenst gedrag die daarover willen praten.

 

Taken vertrouwenspersonen bij ongewenst gedrag

 1. De vertrouwenspersoon zal de persoon die een klacht heeft inzake agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag aanhoren, bijstaan en van advies dienen.
 2. De vertrouwenspersoon zal de klager desgewenst ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of -indien het een strafbaar feit betreft- bij het doen van aangifte bij de politie.
 3. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie gerespecteerd wordt.
 4. De vertrouwenspersoon kan het bestuur en leiding gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag.

 

De klachtencommissie ongewenst gedrag

De klachtencommissie neemt alle klachten over agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag in behandeling, met uitzondering van anonieme klachten.

In de klachtencommissie nemen de volgende personen zitting: Mevr. L. Walgemoet en Mevr. C. Struiksma. Indien nodig kan de klachtencommissie door een of meer bestuursleden ondersteund worden.

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

 1. Indiening klacht
  Een klacht over agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag wordt door de klager, in overleg met de vertrouwens contact persoon, schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie.
 2. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen door de klachtencommissie.
 3. De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar iedere bij haar ingediende klacht omtrent agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag.
 4. Binnen één maand na ontvangst van de klacht hoort de klachtencommissie afzonderlijk de persoon die de klacht heeft ingediend en andere betrokkenen, waaronder degene(n) over wie is geklaagd.
 5. De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten en staan als optioneel punt op de reguliere agenda van de bestuursvergadering. Indien er daadwerkelijk klachten zijn wordt de VCP en de klachtencommissie uitgenodigd.

Oordeel en beslissing van de klachtencommissie

 1. De klachtencommissie brengt uiterlijk binnen een maand nadat de klacht is ingediend, een schriftelijke rapportage uit aan het bestuur. Indien de genoemde termijn wordt overschreden, ontvangen de klager en degene over wie is geklaagd, daarvan bericht met opgave van de afhandelingsduur.

 

 1. De rapportage bevat in ieder geval:
  o    de naam van de klager
  o    de naam van degene over wie is geklaagd
  o    wie door het ongewenste gedrag is/zijn getroffen
  o    een beschrijving van de klacht;
  o    de beoordeling van de commissie over de aannemelijkheid van de klacht
  o    een voorstel inzake te nemen maatregelen (waaronder eventuele sancties)

 

 1. Een afschrift van de schriftelijke rapportage wordt aan de direct betrokkenen gestuurd.

Niet eens met de beslissing

Indien één van de betrokkenen het niet eens is met de beslissing dan kan deze zich  rechtstreeks wenden tot het bestuur met een met redenen omkleed schriftelijk bezwaar. Het bestuur zal binnen 14 dagen schriftelijk op het bezwaar reageren.