Vertrouwens Contact Persoon

Vertrouwens contact persoon en klachten commissie`

 

Als zich binnen een vereniging situaties voordoen van ongewenst gedrag (sexuele  intimidatie of andere verbale of fysieke agressie) moeten slachtoffers een  plek hebben waar ze met deze problemen naar toe kunnen. Daarom is het van belang dat binnen elke vereniging een vertrouwenscontactpersoon  actief is in samenwerking met een klachtencommissie.

Diana Bijsterveld, Laura Walgemoet en Ciska Struiksma hebben zich bereid verklaard om hiervoor zorg te willen dragen binnen onze vereniging. Diana zal hierbij het eerste aanspreekpunt zijn en als vertrouwenscontactpersoon optreden. Laura en Ciska vormen de klachtencommissie die eventuele klachten zullen beoordelen en eventueel te nemen stappen zullen afwegen en bespreken met Diana. De dames zijn vanaf nu in functie en we hopen dat ze zo weinig mogelijk moeten optreden.

De dames zijn natuurlijk persoonlijk aanspreekbaar en ook benaderbaar via de mail. Het mailadres is weibijde@planet.nl .

Het protocol voor de benadering van ongewenst gedrag is hierna te lezen.

 

 

Protocol BORCHLO bij ongewenst gedrag, inclusief klachtenregeling

Voorkoming van ongewenst gedrag

Binnen onze vereniging wordt agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag niet geaccepteerd. Met dit protocol willen we willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling binnen onze vereniging voorkomen en  bestrijden. Leden die onverhoopt toch te maken krijgen met  ongewenst gedrag hebben met dit protocol handvaten om daaraan een einde te maken.

 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Binnen de vereniging is een vertrouwenscontactpersoon actief (Mevr. D. van Bijsterveld).  Zij doet de eerste opvang van personen met klachten over ongewenst gedrag die daarover willen praten.

 

Taken vertrouwenspersonen bij ongewenst gedrag

 1. De vertrouwenspersoon zal de persoon die een klacht heeft inzake agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag aanhoren, bijstaan en van advies dienen.
 2. De vertrouwenspersoon zal de klager desgewenst ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of -indien het een strafbaar feit betreft- bij het doen van aangifte bij de politie.
 3. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie gerespecteerd wordt.
 4. De vertrouwenspersoon kan het bestuur en leiding gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van preventie en bestrijding van ongewenst gedrag.

 

De klachtencommissie ongewenst gedrag

De klachtencommissie neemt alle klachten over agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag in behandeling, met uitzondering van anonieme klachten.

In de klachtencommissie nemen de volgende personen zitting: Mevr. L. Walgemoet en Mevr. C. Struiksma. Indien nodig kan de klachtencommissie door een of meer bestuursleden ondersteund worden.

 

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

 1. Indiening klacht
  Een klacht over agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag wordt door de klager, in overleg met de vertrouwens contact persoon, schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie.
 2. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen door de klachtencommissie.
 3. De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar iedere bij haar ingediende klacht omtrent agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag.
 4. Binnen één maand na ontvangst van de klacht hoort de klachtencommissie afzonderlijk de persoon die de klacht heeft ingediend en andere betrokkenen, waaronder degene(n) over wie is geklaagd.
 5. De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten en staan als optioneel punt op de reguliere agenda van de bestuursvergadering. Indien er daadwerkelijk klachten zijn wordt de VCP en de klachtencommissie uitgenodigd.

 

Oordeel en beslissing van de klachtencommissie

 

 1. De klachtencommissie brengt uiterlijk binnen een maand nadat de klacht is ingediend, een schriftelijke rapportage uit aan het bestuur. Indien de genoemde termijn wordt overschreden, ontvangen de klager en degene over wie is geklaagd, daarvan bericht met opgave van de afhandelingsduur.

 

 1. De rapportage bevat in ieder geval:
  o    de naam van de klager
  o    de naam van degene over wie is geklaagd
  o    wie door het ongewenste gedrag is/zijn getroffen
  o    een beschrijving van de klacht;
  o    de beoordeling van de commissie over de aannemelijkheid van de klacht
  o    een voorstel inzake te nemen maatregelen (waaronder eventuele sancties)

 

 1. Een afschrift van de schriftelijke rapportage wordt aan de direct betrokkenen gestuurd.

 

Niet eens met de beslissing

Indien één van de betrokkenen het niet eens is met de beslissing dan kan deze zich  rechtstreeks wenden tot het bestuur met een met redenen omkleed schriftelijk bezwaar. Het bestuur zal binnen 14 dagen schriftelijk op het bezwaar reageren.